ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ανάθεση Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικής και Μηχανολογικής Συντήρησης