Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Απάντηση του Ο.Λ.Β. για τη μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων

Απάντηση στο Δήμο Βόλου αναφορικά με την διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων, απέστειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου κ. Γιάννης Πρίγκος.
Στην απάντηση ο κ. Πρίγκος επισημαίνει:

• Η φόρτωση-εκφόρτωση του συγκεκριμένου υλικού, επειδή υπάγεται στην κατηγορία των επικίνδυνων φορτίων, γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό που περιγράφεται στο Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272Β/16-12-1996). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο υλικό που διακινήθηκε από τον Λιμένα Βόλου, είναι παραπροϊόν της βιομηχανικής επεξεργασίας  παρασκευής σιδήρου. Η χορήγηση άδειας για την φόρτωση/ εκφόρτωση επικίνδυνων υλικών στις λιμενικές εγκαταστάσεις, δίνεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, αφού ελεγχθεί η νομιμότητα των εγγραφών που συνοδεύουν το φορτίο.

• Επίσης με βάση την ΚΥΑ (Αριθ. 11592 (ΦΟΡ) 1125/ ΦΕΚ 1633Β/18-8-1999), οι έλεγχοι για τον εντοπισμό τυχόν ύπαρξης ραδιενεργών υλικών στο παλαιό σιδηρομετάλλευμα (scrap) γίνεται με την υποχρεωτική εγκατάσταση ειδικών μετρητικών διατάξεων στις εισόδους των βιομηχανιών επεξεργασίας σιδήρου καθώς και στα τελωνεία εισόδου της χώρας. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΟΛΒ Α.Ε.  οποιοσδήποτε τεχνικός έλεγχος των φορτίων που εισάγονται ή εξάγονται από τον Λιμένα Βόλου.

• Στα έγγραφα που παρελήφθησαν από την εταιρία για το εν λόγω φορτίο, δεν υπήρχε ένδειξη για ίχνη του στοιχείου Καίσιο 137 (Cs 137) και αναφέρονταν μόνο ότι το συγκεκριμένο φορτίο επικίνδυνων αποβλήτων είναι κλάσης 9, σύμφωνα με το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού. Να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση των ραδιενεργών υλικών γίνεται σύμφωνα με την κλάση 7.

• Δεν έχουν διακινηθεί επικίνδυνα απόβλητα από τον Λιμένα Βόλου κατά το έτος 2011. Για το έτος 2012, έχει γίνει διακίνηση ενός (1) φορτίου επικίνδυνων αποβλήτων της ίδιας εταιρίας στις 15/2/2012.

• Η ΟΛΒ Α.Ε. κρίνοντας το περιστατικό ως αρκετά σοβαρό, έχει προχωρήσει σε επικοινωνία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προσωπικού της καθώς και τυχόν εμπλεκόμενων φορέων π.χ. Λιμενική Αρχή, Τελωνεία, για την διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων, την προστασία του προσωπικού και την λήψη μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.