ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Εγκατάσταση & Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας Λιμένος Βόλου, Σύμφωνα με τις Απαιτήσεις του Κώδικα ISPS/Υποέργο Ι

-Τεύχη Δημοπράτησης
-Διευκρινίσεις – Μέρος 1ο
-Διευκρινίσεις – Μέρος 2ο
-Διευκρινίσεις – Μέρος 3ο
-Διευκρινίσεις – Μέρος 4ο
-Διευκρινίσεις – Μέρος 5ο

* όπου στα τεύχη αναφέρεται «Έντυπο Α» αυτό νοείται το «Φύλλο Συμμόρφωσης» του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης