ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Παραλαβή-Διαχείριση Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων