ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Παραλαβή - Διαχείριση Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων