ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Παραχώρηση Λιμενικού Χώρου για Φύλαξη / Διαχείμαση Σκαφών