ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Μετρήσεις Ατμοσφαιρικών Ρύπων

Πληροφορίες:

ΦΟΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

Χημικός Μηχανικός

τηλ.: 2421316181
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού