Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Πρόγραμμα Παρακολούθησης Περιβάλλοντος

     Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αλλά και του Προγράμματος Παρακολούθησης Περιβάλλοντος που ορίζει η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Λιμένα Βόλου, έχει εγκαταστήσει από το 2014, στον Εμπορικό Λιμένα, σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων.


     Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της αυτονόητης υποχρέωσης του Οργανισμού να ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Βόλου, ανακοινώνονται τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων που προσδιορίστηκαν ( PM10, PM2,5, PAHs, NOx, O3, BETX και μέταλλα / μεταλλοειδή όπως Cr, Mn, Fe, Ni, Zn, As, Cd, Pd ) για το χρονικό διάστημα από 02/06/2017 έως 01/06/2018, τα οποία κρίνονται ικανοποιητικά και εντός των ετήσιων και ημερήσιων επιτρεπόμενων ορίων που ορίζει η Οδηγία 2008/50/ΕΚ ‘’για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη’’ .
     Οι μετρήσεις αυτές γίνονται σε συνεργασία με το Διαπιστευμένο ‘’Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος - Ομάδα Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων, ΕΕΡΠ - ΟΜΑΣ" του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
     Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. συνεχίζει το πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή, σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης και υλοποίησης ενδεχόμενων διορθωτικών ενεργειών, σε περίπτωση υπέρβασης των νομοθετικών ορίων των μετρούμενων παραμέτρων αλλά και αξιολόγησης των δεδομένων καταγραφής του συστήματος, ως στοιχεία για τη σύνταξη μελετών που αφορούν στη μακροπρόθεσμη επίδραση τους στο περιβάλλον.Δελτίο Τύπου