ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Υπηρεσίες Χειρισμού Μηχανημάτων & Στελέχωσης του Τμήματος Λιμενικών Εξυπηρετήσεων