ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Χειρισμού Μηχανημάτων και Στελέχωσης του Τμήματος Λιμενικών Εξυπηρετήσεων