Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Προμήθεια Αυτοκινούμενου Γερανού Λιμένος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3381/19-9-2019 του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και έχει λάβει κωδικό MIS: 5029876. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ κατά 35%.Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού
Διακήρυξη Ανοικτού ΔιαγωνισμούΠαροχή Διευκρινίσεων