Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

TRiTON


espa

     Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. συμμετέχει στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Σύστημα διαχείρισης της διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο» με ακρωνύμιο «TRiTON» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01727), της ενιαίας δράσης Εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο της Παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α` Κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

 

Περίληψη έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της διακινδύνευσης, το οποίο θα καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας εγκατάστασης υποδοχής, αποθήκευσης και ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ), από τον εντοπισμό της αναγκαιότητας χρήσης του ως ναυτιλιακό καύσιμο και την πραγματοποίηση της σχετικής επένδυσης, μέχρι τη λειτουργία της εγκατάστασης. Το ως άνω σύστημα θα περιλαμβάνει:

Α. Τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου διαχείρισης της διακινδύνευσης ώστε να παρέχονται η στοιχειοθέτηση και οι οργανωτικές ρυθμίσεις ενσωμάτωσής της σε όλες τις βαθμίδες των Οργανισμών των ενδιαφερόμενων μερών στην αξιολόγηση της επένδυσης, το σχεδιασμό και τη λειτουργία της εγκατάστασης ΥΦΑ.

Β. Την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας, εργαλείων και τυποποιημένων διαδικασιών για τον (α) εντοπισμό, (β) ανάλυση, (γ) αντιμετώπιση και (δ) παρακολούθηση των απειλών και ευκαιριών που σχετίζονται με τις διεργασίες:

1. Αξιολόγησης της επένδυσης, πρόβλεψης ζήτησης, προκαταρτικής εκτίμησης κόστους εγκατάστασης, λήψης αδειοδοτήσεων και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

2. Σχεδιασμού της εγκατάστασης και διαχείρισης έργου κατασκευής,

3. Λειτουργίας της εγκατάστασης, αποθήκευσης καυσίμου, προμήθειας/διαχείρισης αποθεμάτων, εφοδιασμού δεξαμενών, ανεφοδιασμού πλοίων,

4. Ασφάλειας της εγκατάστασης.

 

Εταίροι έργου

  1. Ocean Finance IKE (leader έργου)
  2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών/Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
  3. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
  4. Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛ.Ο.Τ.
  5. Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.

 

Προϋπολογισμός έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 783.050,00 €, με το ποσό της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται στα 707.650,00 € (ποσοστό: 90,37%).

 

Ιστοσελίδα έργου

https://triton.simor.ntua.grTRiTON