Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

CYSMET


espa

     Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. συμμετέχει στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ολοκληρωμένο, Δυναμικό και Συνεργατικό σύστημα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας για Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες» με ακρωνύμιο «CYSMET» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03488), της ενιαίας δράσης Εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο της Παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Β’ Κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Περίληψη έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συνεργατικού και βασισμένου σε ευρέως διαδεδομένα πρότυπα ασφάλειας (π.χ. ISO 27001, ISO 27005, ISO 28001, ISPS) σύστημα διαχείρισης επικινδυνότητας για τις κρίσιμες υποδομές των εμπορικών λιμένων συμπεριλαμβανομένων απειλών και κινδύνων που αφορούν τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες στις οποίες αυτοί μετέχουν λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν όσο και τις αντίστοιχες αλυσιδωτές επιπτώσεις. Το προτεινόμενο σύστημα θα επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης των λιμένων να διαχειρίζονται την ασφάλειά τους με ολιστικό, ολοκληρωμένο και οικονομικό τρόπο, παράλληλα με αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των αλυσιδωτών επιπτώσεων όπως αυτές προκύπτουν από την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Για την επίτευξη των στόχων του, το CYSMET θα ενσωματώσει προηγμένα και καινοτόμα μοντέλα προσομοίωσης που προάγουν την παραγωγή έγκαιρων, αντικειμενικών, αξιόπιστων και σχετικά υψηλής ποιότητας δεδομένων και πληροφοριών που παρέχουν τη δυνατότητα μιας βέλτιστης ανάλυσης και εκτίμησης των πολυδιάστατων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εμπορικοί λιμένες και οι εφοδιαστικές τους αλυσίδες, κάτι που δεν είναι δυνατό σήμερα.

 

Εταίροι έργου

  1. Ubitech Ε.Π.Ε. (leader έργου)
  2. Maggioli S.p.A.
  3. Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.

 

Προϋπολογισμός έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 599.300,00 €, με το ποσό της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται στα 415.072,50 € (ποσοστό: 69,26%).

 

Ιστοσελίδα έργου

https://cysmet.ubitech.eu/CYSMET