Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.: Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής

Σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε., που εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») στις 02.11.2022 (η «Πρόσκληση»), το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την απόφασή του να παρατείνει την Ημερομηνία Υποβολής που ορίζεται στην Παράγραφο 5.2 της Πρόσκλησης σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 3 Φεβρουαρίου 2023 και έως τις 15:00 (Ελληνική ώρα, GMT +2).


Διευκρινίζεται ότι όσα Δικαιολογητικά Έγγραφα φέρουν ημερομηνίες έκδοσης εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την αρχική Ημερομηνία Υποβολής, ήτοι από την 21η Δεκεμβρίου 2022, θα γίνουν αποδεκτά από το Ταμείο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί στην ένορκη βεβαίωση / υπεύθυνη δήλωση του Υποδείγματος 2 του Παραρτήματος Β η ακόλουθη φράση:

«Όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις, Δικαιολογητικά Έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, που έχουμε υποβάλει μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας, είναι αληθή, σε ισχύ, έγκυρα και ακριβή και δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή από την ημερομηνία έκδοσής τους και δεν έχουμε αποκρύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τις ως άνω πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις, Δικαιολογητικά Έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή».

Περαιτέρω σημειώνεται ότι παρατείνεται αντίστοιχα η προθεσμία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων από πλευράς Ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 της Πρόσκλησης, ήτοι έως την 20η Ιανουαρίου 2023 και έως τις 17:00 (ελληνική ώρα, GMT +2).

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια που τους δίνεται στην Πρόσκληση. Όλοι οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ: www.hradf.com.

Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 214-615784

Αριθμός Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011553065

Ημερομηνία Αποστολής Διορθωτικής Προκήρυξης (Corrigendum) στην ΕΕ S: 16.01.2023