ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Κανονιστική Απόφαση Καθορισμού Ανταλλάγματος Εναπόθεσης Τραπεζοκαθισμάτων & Ρύθμισης Συναφών Θεμάτων