Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Παραλαβή-Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων


Εντυπα:

Εντυπο Κοινοποίησης
 
Εντυπο Εξαίρεσης
 
Αναφορά Ανεπάρκειας

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Σημασία της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων

Ενα από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ο αριθμός των οργανισμών, περιφερειακών συμβάσεων και διεθνών φορέων που ασχολούνται με την προστασία του.

Επιπλέον, η ίδια η ΕΕ διαθέτει μεγάλο αριθμό νομοθετημάτων, πολιτικών και προγραμμάτων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα των ωκεανών και των θαλασσών μας. Αντίστοιχα και η χώρα μας έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση σειράς μέτρων για την αποτελεσματική προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι θάλασσες και οι ωκεανοί διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην εξέλιξη και διαμόρφωση των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και των κλιματικών και των μετεωρολογικών συνθηκών.

Οι ωκεανοί και οι θάλασσες παράγουν επίσης πλούτο, αποτελούν σημαντικές πηγές διατροφής και προσφέρουν εργασία σε πολλούς. Ωστόσο, οι ωκεανοί και οι θάλασσές μας απειλούνται, σε ορισμένες δε περιπτώσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η δομή και η λειτουργία τους. Αν δεν προστατευθούν, θα διαβρωθεί το οικολογικό τους κεφάλαιο και θα απειληθούν η παραγωγή πλούτου και οι ευκαιρίες απασχόλησης για τις μελλοντικές γενεές.

Σήμερα, ένας σημαντικός τομέας της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής δράσης για την αειφόρο χρήση και διατήρηση των θαλασσών αφορά τον περιορισμό της ρύπανσης των θαλασσών και των ακτών που προκαλείται από απορρίψεις αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. Οι δράσεις αυτές έχουν ως γενικό στόχο την προώθηση της αειφόρου χρήσης των θαλασσών και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Νομοθεσία

Η εφαρμογή της διεθνούς συμβάσεως για την αποφυγή ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο του 1978 (Marpol 73/78) ρυθμίζει τους τύπους αποβλήτων που μπορούν να απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον από πλοία και επιβάλλει στα συμβαλλόμενα κράτη την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιμένες.`Ολα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση Marpol 73/78.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος του προβλήματος και των κινδύνων για το κοινοτικό θαλάσσιο περιβάλλον, προχώρησε ακόμη περισσότερο νομοθετικά θεσπίζοντας την Οδηγία 2000/59/ΕΚ, η οποία καθιστά υποχρεωτική σε όλους τους ευρωπαϊκούς λιμένες την ύπαρξη εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίων, εισάγοντας, μεταξύ άλλων, και κριτήρια τιμολόγησης των υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων.

Η Ελλάδα εναρμονίστηκε πλήρως με την ανωτέρω Οδηγία, βάσει της ΚΥΑ 3418/07/2002.

Παραλαβή αποβλήτων πλοίων στον λιμένα Βόλου

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου αε, σε πλήρη συμμόρφωση με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο και με αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης, (α) συνέταξε το «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων» και (β) ανέδειξε, μέσω δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, ανάδοχο για την ολοκληρωμένη παροχή ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων στον λιμένα του Βόλου.


Προσφερόμενες υπηρεσίες

Ο ΟΛΒ αε διαθέτει πλήρεις και οργανωμένες εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίων, δυνάμενες να εξυπηρετήσουν τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων:

 • Oily bilge water – Σεντινόνερα
 • Oily residues (sludge) – κατάλοιπα πετρελαίου (κατακαθήματα)
 • Oily tank washings (slops) – Πετρελαιοειδή αποπλύματα δεξαμενών
 • Dirty ballast water – Ακάθαρτο έρμα
 • Scale and sludge from tanker cleaning – Υπολείμματα καθαρισμού δεξαμενών
 • Oily mixtures containing chemicals – Πετρελαιοειδή μείγματα που περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες
 • Chemical/NLS – Επικίνδυνες και επιβλαβείς υγρές χημικές ουσίες (κατηγορίες Χ, Υ, Ζ)
 • Sewage – Λύματα
 • Garbage – Απορρίμματα
 • Ozone-depleting substances – Ουσίες που καταστρέφουν το όζον
 • Exhaust gas-cleaning residues – Υπολείμματα καθαρισμού αερίων

Διαδικασία παραλαβής

Οι πλοίαρχοι των πλοίων/σκαφών, πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ, που πρόκειται να καταπλεύσουν στους λιμένες, συμπληρώνουν και υποβάλλουν το «Εντυπο Κοινοποίησης Στοιχείων» στην NORTH AEGEAN SLOPS, στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, (α) τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη του πλοίου στον λιμένα, εάν είναι γνωστό ότι το πλοίο θα καταπλεύσει στον λιμένα, ή (β) μόλις γίνει γνωστό ότι το πλοίο θα καταπλεύσει στην περιοχή αρμοδιότητας του λιμένα, εάν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη σε λιγότερες από 24 ώρες πριν την άφιξη, ή (γ) το αργότερο κατά την αναχώρηση του πλοίου από τον προηγούμενο λιμένα, εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες. Η συμπλήρωση και υποβολή του «Εντύπου» από τους πλοίαρχους γίνεται ανεξάρτητα του εάν επιθυμούν να παραδώσουν απόβλητα στις διαθέσιμες για το σκοπό αυτό λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σύστημα χρέωσης

Το κόστος των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και της τελικής διάθεσης των αποβλήτων, καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Τα επιβαλλόμενα τέλη είναι δίκαια, καθορίστηκαν με διαφάνεια, δεν εισάγουν διακρίσεις, και αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που προσφέρονται και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται.

Αναφορά ανεπάρκειας

Στην περίπτωση που ο πλοίαρχος κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς, μπορεί να υποβάλει το σχετικό «Έντυπο Αναφοράς Ανεπάρκειας των Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων» στον ΟΛΒ αε, ο οποίος και θα κοινοποιήσει και αξιολογήσει το περιεχόμενο της αναφοράς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΙΜΟ. 

Επικοινωνία

Πάροχοι υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων:

 

HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER SA (Υγρά Απόβλητα)

Στοιχεία επικοινωνίας / Contacts details :

Operations Department 
Τηλ. / Phone +30 210-4290280
Email operations@hec.gr
Cpt. Μπιμπής Δημήτριος / Cpt. Bimpis Dimitris  +30 6974 596796
Λαμπρίδης Βασίλειος / Lambridis Vassilis          +30 6983 038155
Τρούπης Θεόδωρος  / Troupis Theodor               +30 6942 555187
Στεφιάδης Θεόδωρος / Stefiadis Theodor          +30 6972 441770
Πανταζή Ζωή / Pantazi Zoe                                    +30 6980 408738
Κοντογιάννης Χρήστος / Kontogiannis Christos +30 6949 192186
Έντυπο - Αίτηση Παραλαβής Υγρών Αποβλήτων

 

 

NORTH AEGEAN SLOPS EMAE (Στερεά Απόβλητα)
Τηλ. 24210 29245, 6936896186, 6936896187
Φαξ. 24210 29467
e-mail:  volos@northaegeanslops.gr
https://northaegeanslops.gr

 

 

Θέση των εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων