Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Κατασκευή Ανελκυστήρα Εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στο Κτίριο Διοίκησης ΟΛΒ ΑΕ

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνική Έκθεση Στατικής Μελέτης

Μελέτη Ανελκυστήρα - Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής & Υπολογισμών

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Σχέδιο Α1 - Κάτοψη Ισογείου - Αποτύπωση

Σχέδιο Α2 - Κάτοψη Α Ορόφου - Αποτύπωση

Σχέδιο Α3 - Κάτοψη Β Ορόφου - Αποτύπωση

Σχέδιο Α4 - Κάτοψη Ισογείου - Καθαιρέσεις-Αποξηλώσεις

Σχέδιο Α5 - Κάτοψη Α Ορόφου - Καθαιρέσεις-Αποξηλώσεις

Σχέδιο Α6 - Κάτοψη Β Ορόφου - Καθαιρέσεις-Αποξηλώσεις

Σχέδιο Α7 - Τομές Α-Α΄, Β-Β΄ - Καθαιρέσεις-Αποξηλώσεις

Σχέδιο Α8 - Κάτοψη Ισογείου - Πρόταση

Σχέδιο Α9 - Κάτοψη Α Ορόφου - Πρόταση

Σχέδιο Α10 - Κάτοψη Β Ορόφου - Πρόταση

Σχέδιο Α11 - Τομές Α-Α΄, Β-Β΄ - Πρόταση

Σχέδιο Σ1 - Ξυλότυπος Θεμελίωσης

Σχέδιο Σ2 - Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου

Σχέδιο Σ3 - Ξυλότυπος Οροφής Α Ορόφου

Σχέδιο Σ4 - Στατική Μελέτη - Πρόταση - Τομή Α-Α΄, Β-Β΄

Σχέδιο Σ5 - Ξυλότυποι Μεταλλικής Κατασκευής

Σχέδιο Σ6 - Λεπτομέρειες Θεμελίωσης Μεταλλικής Κατασκευής