Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατασκευή Ανελκυστήρα Εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στο Κτίριο Διοίκησης ΟΛΒ ΑΕ

25/06/19

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνική Έκθεση Στατικής Μελέτης

Μελέτη Ανελκυστήρα - Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής & Υπολογισμών

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Σχέδιο Α1 - Κάτοψη Ισογείου - Αποτύπωση

Σχέδιο Α2 - Κάτοψη Α Ορόφου - Αποτύπωση

Σχέδιο Α3 - Κάτοψη Β Ορόφου - Αποτύπωση

Σχέδιο Α4 - Κάτοψη Ισογείου - Καθαιρέσεις-Αποξηλώσεις

Σχέδιο Α5 - Κάτοψη Α Ορόφου - Καθαιρέσεις-Αποξηλώσεις

Σχέδιο Α6 - Κάτοψη Β Ορόφου - Καθαιρέσεις-Αποξηλώσεις

Σχέδιο Α7 - Τομές Α-Α΄, Β-Β΄ - Καθαιρέσεις-Αποξηλώσεις

Σχέδιο Α8 - Κάτοψη Ισογείου - Πρόταση

Σχέδιο Α9 - Κάτοψη Α Ορόφου - Πρόταση

Σχέδιο Α10 - Κάτοψη Β Ορόφου - Πρόταση

Σχέδιο Α11 - Τομές Α-Α΄, Β-Β΄ - Πρόταση

Σχέδιο Σ1 - Ξυλότυπος Θεμελίωσης

Σχέδιο Σ2 - Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου

Σχέδιο Σ3 - Ξυλότυπος Οροφής Α Ορόφου

Σχέδιο Σ4 - Στατική Μελέτη - Πρόταση - Τομή Α-Α΄, Β-Β΄

Σχέδιο Σ5 - Ξυλότυποι Μεταλλικής Κατασκευής

Σχέδιο Σ6 - Λεπτομέρειες Θεμελίωσης Μεταλλικής Κατασκευής

περισσότερα

Ανάθεση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR)

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν, διευκρινίζουμε:

  • Δεν ζητείται συγκεκριμένος αριθμός νομικών που θα απασχοληθούν στο έργο, αρκεί να καλύπτουν με τα προσόντα τους τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.
  • Ο ΥΠΔ (DPO) μπορεί να είναι κάποιος από τους προαναφερόμενους νομικούς.

 

30/08/18


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περισσότερα

Μετρήσεις Ατμοσφαιρικών Ρύπων

Πληροφορίες:

ΦΟΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

Χημικός Μηχανικός

τηλ.: 2421316181

06/08/18


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού περισσότερα

Φύλαξη Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Σύμφωνα με την 3629/346/19-01-2017 Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, ο διαγωνισμός της Δευτέρας 23-01-2017 ακυρώνεται και θα επαναπροκηρυχθεί.

09/01/17


Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση - Διακήρυξη Ανάθεσης Υπηρεσιών Παραλαβής Αποβλήτων Πλοίων

Τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Διακήρυξης «Ανάθεση Υπηρεσιών Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στην Περιοχή Ευθύνης της ΟΛΒ ΑΕ»

12/08/16


Σχέδιο Διακήρυξης περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Αντικατάστασης Κουφωμάτων στο Κτίριο Διοίκησης ΟΛΒ ΑΕ

* Διόρθωση του Άρθρου 2 (Δικαίωμα Συμμετοχής) της Διακήρυξης:
«Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»

* η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 3.2, πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει ότι ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά ενήμερος στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ.

06/10/14

περισσότερα